Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ webovej stránky opieskujem.sk – ELIT SEVER STAVBY, s. r. o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín 026 01, Slovensko, IČO: 52 705 226, DIČ: 2121114732, DIČ: SK2121114732, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, Vl.č.: 73369/L-Zbl (ďalej len „prevádzkovateľ“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a používateľov tejto webovej stránky v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev webovej stránky opieskujem.sk.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov zistíte:

  • aké informácie zhromažďujeme,
  • prečo ich zhromažďujeme,
  • s kým údaje zdieľame,
  • ako vaše osobné údaje chránime,
  • aké máte práva,
  • ako môžete vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.

2. Aké údaje prevádzkovateľ zhromažďuje

Ak na tejto webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár“ alebo „Objednávkový formulár“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, fakturačné údaje, telefón. Keď sa rozhodnete objednať si naše služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

3. Prečo prevádzkovateľ zhromažďuje údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

  • poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
  • optimalizácie a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme,
  • ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,
  • analýzy návštev na našej webovej stránke.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Prevádzkovateľ nekombinuje osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov alebo niektoré údaje môžu byť potrebné na účely fakturácie nesplatených súm).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak:

a)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

b)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

c)  predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

e)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

4. Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem. Viac informácií Pravidlá použitia cookies.

5. Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracúvame, prípadne žiadať kópiu vašich osobných údajov,
  • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy prevádzkovateľa neprevažujú nad ochranou vášho súkromia,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na [email protected].

6. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie námietky

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom písomnej žiadosti, osobne ústnou formou do zápisnice alebo prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected]. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

  • účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo
  • odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese [email protected] a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke opieskujem.sk dňa 3. 4. 2023. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.